anmeldevoldtekt.no

Kenneth

Gangen i en straffesak fra politianmeldelse til rettskraftig dom

Etter at du har politianmeldt de seksuelle overgrepene til politiet, så vil politiet opprette en sak. Din sak hos politiet vil ha et eget anmeldelsesnummer, og politiet vil starte å etterforske saken. Politiet vil avhøre relevante vitner i saken, innhente dokumentasjon og avhøre gjerningspersonen.  Etter at saken er ferdig etterforsket blir saken din sendt til […]

Gangen i en straffesak fra politianmeldelse til rettskraftig dom Read More »

Vold i nære relasjoner 

Kort om straffebestemmelsen ved mishandling i nære relasjoner­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Den tidligere straffeloven av 1902 § 219 er videreført i ny straffelov § 282 uten annen realitetsendring enn at strafferammen er hevet. Kjerneområdet for bestemmelsen er vedvarende og gjentatt krenkelse og mishandling av den nærstående. Man må vurdere både karakteren og omfanget av den tiltaltes adferd, og

Vold i nære relasjoner  Read More »

Sikring av bevis

Vurderer du å politianmelde straffbare handlinger, så bør du forsøke å sikre bevis. Det er flere steder du kan henvende deg for å få hjelp.  Hvis man nylig har vært utsatt for et seksuelt overgrep bør man oppsøke Overgrepsmottaket ved Legevakten så fort som mulig. De vil foreta en sporsikringsundersøkelse, som senere kan bli sendt

Sikring av bevis Read More »

Sakkyndigutredning/ spesialisterklæring

På vegne av fornærmede kan bistandsadvokaten både under etterforskningsstadiet og etter at tiltale er tatt ut, be om at retten oppnevner en rettsoppnevnt sakkyndig for å utrede fornærmedes skadevirkninger som følge av de forhold tiltalen/ anmeldelsen gjelder. Denne spesialisterklæringen vil ha stor betydning i forhold til spørsmålet om årsakssammenheng mellom skade og økonomisk tap. Menerstatning

Sakkyndigutredning/ spesialisterklæring Read More »

Bistandsadvokatens oppgaver

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud eller søke om voldsalarm. Dersom politiet har henlagt politisaken din, og du er uenig i denne avgjørelsen, kan din bistandsadvokat påklage avgjørelsen til overordnet påtalemyndighet. Bistandsadvokaten skal gi

Bistandsadvokatens oppgaver Read More »

Voldtekt

Voldtekt reguleres i straffeloven § 291.  Voldtekt er: 1)å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold 2)å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst 3)å true eller bruke vold for å

Voldtekt Read More »

Incest

Incest er seksuell omgang mellom nære familiemedlemmer i nedstigende eller horisontal linje, eller mellom en voksen i en foreldrerolle og et barn. Incest reguleres i straffelovens §§ 312-314. Seksuell omgang mellom nærstående reguleres i straffelovens § 314. En mindreårig som har fylt 15 år, kan på ethvert tidspunkt i saken selv utøve rettighetene, jf. straffeprosessloven

Incest Read More »

Politiavhør av barn og ungdom under 16 år

Avhør av fornærmede og vitner under 16 år i saker som gjelder familievold og overgrepssaker vil normalt skje ved tilrettelagte avhør (tidligere kalt dommeravhør).  Avhørene foretas ved et tilrettelagt barnehus, for eksempel Statens barnehus Oslo. Før tilrettelagt avhør vil det som oftest gjennomføres et samrådsmøte, som er et telefonmøte hvor politiet, barnehuset, og ofte bistandsadvokat,

Politiavhør av barn og ungdom under 16 år Read More »