anmeldevoldtekt.no

Artikler

Er det straffbart å ta seksualiserte bilder og film av noen uten at de vet det og har samtykket?

Det er ulovlig å filme noen som har sex der en eller begge er under 18 år. Det er fordi det etter strl. § 311 regnes som produksjon av «fremstillinger som seksualiserer barn eller fremstillinger som viser seksuelle overgrep mot barn». Det er ulovlig å filme slikt selv om de to som blir filmet er …

Er det straffbart å ta seksualiserte bilder og film av noen uten at de vet det og har samtykket? Les mer »

Taxisjåfør misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang

I dom fra Høyesterett den 14. mars 2023 (HR-2023-473-A) vurderte Høyesterett spørsmålet om en taxisjåfør kan dømmes for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling (overtredelse av straffeloven § 295). Høyesterett kom til at taxisjåføren hadde misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med passasjeren. Det ble vurdert at taxisjåføren …

Taxisjåfør misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang Les mer »

Beviskravet i straffesaker – er det nødvendig med tekniske bevis for at man skal kunne domfelle?

Bevissituasjonen kan ofte være vanskelig i saker som omhandler seksuelle overgrep. Ofte står det ord mot ord. En slik bevissituasjon er samtidig ikke uvanlig i denne type saker. Et grunnleggende prinsipp i strafferetten er at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode, og tiltaltes forklaring må kunne utelukkes for at skal kunne …

Beviskravet i straffesaker – er det nødvendig med tekniske bevis for at man skal kunne domfelle? Les mer »

Ny lov om voldserstatning

Utsatt for voldtekt eller overgrep, send oss en melding så ringer vi deg:  trykk her.  Ny lov om voldserstatning 1. januar 2023 trådte ny lov om erstatning fra staten til voldutsatte (voldserstatningsloven) i kraft. Dette medfører en rekke endringer på området.  Voldserstatning er en erstatning til den som utsettes for alvorlige straffbare handlinger, som voldtekt og …

Ny lov om voldserstatning Les mer »

Hvilken personkrets rammes av bestemmelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner?

Da bestemmelsen om vold i nære relasjoner i straffeloven § 219 (dagens § 282) opprinnelig ble vedtatt, omfattet ordlyden bare ektefeller, barn eller andre i vedkommendes husstand, men ikke samboere slik som i dag. Det fremgikk av forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) punkt 4.1, at samboere var likestilt med ektefeller under henvisning til straffeloven …

Hvilken personkrets rammes av bestemmelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner? Les mer »

Oppreisningserstatning ved voldtekt

For visse typer krenkelser er det i rettspraksis etablert en veiledende norm for erstatningens størrelse. Det gjelder blant annet for voldtekt til samleie. Det er normalt en fordel for voldtektsofferet at oppreisningen kan avgjøres i straffesaken etter en noenlunde enkel behandling. Høyesterett har kommet til at standarderstatningen for voldtekt til samleie av voksne begått av …

Oppreisningserstatning ved voldtekt Les mer »

Gangen i en straffesak fra politianmeldelse til rettskraftig dom

Etter at du har politianmeldt de seksuelle overgrepene til politiet, så vil politiet opprette en sak. Din sak hos politiet vil ha et eget anmeldelsesnummer, og politiet vil starte å etterforske saken. Politiet vil avhøre relevante vitner i saken, innhente dokumentasjon og avhøre gjerningspersonen.  Etter at saken er ferdig etterforsket blir saken din sendt til …

Gangen i en straffesak fra politianmeldelse til rettskraftig dom Les mer »

Vold i nære relasjoner 

Kort om straffebestemmelsen ved mishandling i nære relasjoner­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Den tidligere straffeloven av 1902 § 219 er videreført i ny straffelov § 282 uten annen realitetsendring enn at strafferammen er hevet. Kjerneområdet for bestemmelsen er vedvarende og gjentatt krenkelse og mishandling av den nærstående. Man må vurdere både karakteren og omfanget av den tiltaltes adferd, og …

Vold i nære relasjoner  Les mer »

Sikring av bevis

Vurderer du å politianmelde straffbare handlinger, så bør du forsøke å sikre bevis. Det er flere steder du kan henvende deg for å få hjelp.  Hvis man nylig har vært utsatt for et seksuelt overgrep bør man oppsøke Overgrepsmottaket ved Legevakten så fort som mulig. De vil foreta en sporsikringsundersøkelse, som senere kan bli sendt …

Sikring av bevis Les mer »