anmeldevoldtekt.no

Politiavhør av barn og ungdom under 16 år

Avhør av fornærmede og vitner under 16 år i saker som gjelder familievold og overgrepssaker vil normalt skje ved tilrettelagte avhør (tidligere kalt dommeravhør). 

Avhørene foretas ved et tilrettelagt barnehus, for eksempel Statens barnehus Oslo.

Før tilrettelagt avhør vil det som oftest gjennomføres et samrådsmøte, som er et telefonmøte hvor politiet, barnehuset, og ofte bistandsadvokat, av og til også barnevernet, deltar. I møtet går man gjennom saken, planlegger det kommende avhøret, vurderer om det er spesielle forhold som det må tas hensyn til (spesielt knyttet til barnet/ungdommen som skal avhøres), tar opp praktiske forhold (som hvem som skal følge barnet til barnehuset o.l.) osv. 

Barnet/ungdommen som skal avhøres vil bli møtt av ansatt(e) på barnehuset, dette er fagfolk som vanligvis har erfaring med barn og ungdom som har vært utsatt for traumer. Barna og ungdommen vil bli fulgt opp etter alder og behov. Ofte vil følgeperson/støtteperson sitte sammen med dem.

Forut for avhøret gjennomføres et formøte med politi, barnehusrepresentant, bistandsadvokat mv, hvor man går gjennom praktiske forhold, hvilke spørsmål som bør stilles, gjennomføring av avhøret mv.

Barna følges ofte av foreldre til avhøret. Hvis en eller begge foreldre er mistenkt i saken vil man ofte få en annen tiltroperson til å følge barnet, som en barnehageansatt, lærer e.l. I de tilfeller vil man normalt ikke varsle foreldrene om avhøret. Dette for å forhindre at de skal påvirke barnet i forkant av avhøret.

Ved selve avhøret sitter barnet/ungdommen i et eget avhørsrom tilpasset barn sammen med avhører, som ikke er kledd i politiuniform, og som er spesialutdannet for denne type avhør. Avhører vil gjennomføre avhøret i henhold til de retningslinjer som er laget for tilrettelagte avhør av barn og ungdom. Det blir tatt pauser, og barnet/ungdommen får mulighet til pauser når han/hun ønsker. 

Avhøret tas opp på video, og overføres til et annet rom, hvor det sitter andre politifolk – både en politiadvokat og etterforsker, ansatt fra barnehuset, og ofte bistandsadvokat, i noen saker midlertidig verge mv. Hensikten med å ta opp forklaringen på video er å få sikret all informasjon som gis, og for at videoen skal kunne spilles av i en eventuell senere rettssak slik at barnet/ungdommen ikke må møte i retten og avgi forklaring der.

Avhør av de minste barna skjer ved såkalt «sekvensielle avhør», hvor det blant annet tas flere og lengre pauser, hvor spørsmålene er tilpasset barnas unge alder mv. Dersom barnet/ungdommen sier ting av betydning for straffesaken vil politiet ofte sørge for å få avhøret skrevet ned på papir (utskrift), slik at man har en skriftlig versjon av hva som ble sagt. Dette er et dokument som kan fremlegges i en eventuell rettssak, i tillegg til at avhøret avspilles i retten. 

I forbindelse med tilrettelagt avhør kan det gjennomføres medisinske undersøkelser, og i noen saker også tannlegeundersøkelser. Dette for å undersøke om barnet/ungdommen eventuelt er påført skader, som merker, arr eller lignende. Barnehuset vil i enkelte saker kunne tilby noe medisinsk bistand/oppfølgning videre.

Del artikkel: