anmeldevoldtekt.no

Kontoret for voldsoffererstatning

Bistandsadvokaten kan bistå med å fremme erstatningskrav i en straffesak. Blir du tilkjent erstatning i en straffesak, kan du sende kravet til Kontoret for voldsoffererstatning.

Dersom tiltalte ikke kan eller vil betale erstatning som de er dømt til å betale, kan voldsofferkontoret utbetale erstatningen, og deretter kreve regress fra den dømte. Det er også mulig å søke om voldsoffererstatning i saker som er henlagt av politiet. 

Noen ganger oppstår ditt økonomiske tap flere år etter at straffesaken er avsluttet, du har da mulighet til å søke om tilleggserstatning til Kontoret for voldsoffererstatning.

Erstatningskravet vil basere seg på hvilke økonomiske tap du har lidt eller vil lide som følge av den straffbare handlingen. Det kan f.eks. være aktuelt å kreve erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning (ikke økonomisk skade, såkalt “tort og smerte.”) og mènerstatning. 

Dersom du har blitt tilkjent erstatning ved dom, må kravet sendes til Kontoret for voldsoffererstatning innen 6 måneder etter at dommen ble rettskraftig. Etter at ny lov om voldserstatning trådte i kraft 1. januar 2023, skal staten tilnærmet automatisk utbetale det du er tilkjent ved dom, uten at Kontoret for voldsoffererstatning skal foreta en vurdering av kravet.

Har du ikke blitt tilkjent erstatning ved dom, kan du fortsatt søke erstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning. Dette vil for eksempel gjelde dersom en sak du har anmeldt blir henlagt. Man må da søke innen ett år fra saken ble henlagt.

Endringene i voldserstatningsloven har også medført endringer i loven om fri rettshjelp. Etter 1. januar 2023 innvilges det ikke lengre fri rettshjelp i forbindelse med førstegangssøknad om voldsoffererstatning. Endringen gjelder også for bistandsadvokatoppnevningen. Med andre ord får du ikke dekket bistand til å søke voldserstatning dersom førstegangssøknad sendes inn etter 1. januar 2023.

Dersom du har søkt voldsoffererstatning før 1. januar 2023, kan du ha rett på fri rettshjelp dersom du for eksempel skal søke om tilleggserstatning for varige mén.

Del artikkel: