anmeldevoldtekt.no

Hvorfor skal du politianmelde? 

Det kan være mange ulike årsaker til at man ønsker å politianmelde seksuallovbrudd eller familievold. En rask politianmeldelse er av stor betydning for at det best mulig skal bli klarlagt hva som faktisk har hendt. 

De fleste velger å politianmelde fordi de ønsker at gjerningspersonen skal bli straffet for det vedkommende har gjort ovenfor fornærmede.

Andre ganger politianmelder man mer av hensynet til gjerningspersonenes potensielle nye ofre, hovedformålet for fornærmede er altså å sette en stopper for gjerningspersonens adferd. Man ønsker ikke at andre skal bli utsatt for det man selv har opplevd. Allmennpreventive hensyn taler for politianmeldelse, slik at man hindrer gjerningspersonen i å begå nye overgrep. 

Dersom flere fornærmede politianmelder samme gjerningsperson for samme type straffbare forhold uavhengig av hverandre, kan påtalemyndigheten etter hvert se likhet i modus hos gjerningspersonen. Dette kan føre til at enkeltstående saker som alene ikke er bevismessig sterke nok, samlet kan bli bevismessige sterke nok til at gjerningspersonen blir domfelt og straffet. 

Hvis du har behov for sikringstiltak fra politiet, er det viktig at du politianmelder forholdet, slik at politiet kan foreta en sikkerhetsvurdering av din situasjon.

Dersom du ønsker å søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning, må forholdet politianmeldes. Selv om politisaken din blir henlagt etter bevisets stilling, har du mulighet for å søke om voldsoffererstatning. Dette på grunn av de ulike beviskravene i strafferetten og i erstatningsretten.

Man ser at i sedelighetssaker og familievoldssaker bruker ofrene gjerne flere år før de velger å politianmelde. Det kan være vanskelig å politianmelde i saker hvor gjerningspersonen er et nært familiemedlem til offeret. Hvis du er usikker på om du skal politianmelde eller ikke bør du ta kontakt med en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten kan forklare deg om prosessen ved å anmelde og vurdere bevisene i din sak. Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å søke om sikringstiltak hos politiet.

Del artikkel: