anmeldevoldtekt.no

Bistandsadvokatens oppgaver

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten følge opp politiets etterforskning av saken. Bistandsadvokaten skal også holde fornærmede fortløpende orientert om sakens utvikling og fremdrift. Videre kan bistandsadvokaten begjære besøksforbud eller søke om voldsalarm.

Dersom politiet har henlagt politisaken din, og du er uenig i denne avgjørelsen, kan din bistandsadvokat påklage avgjørelsen til overordnet påtalemyndighet. Bistandsadvokaten skal gi råd og veiledning om hvorvidt henleggelsesbeslutningen bør påklages eller ikke. Dersom politisaken din er avsluttet og du har fremskaffet nye bevis, kan din bistandsadvokat også begjære saken din gjenåpnet.

Erstatningskrav

Etter fornærmedes ønske kan bistandsadvokaten utarbeide og fremme krav om erstatning i saken. Erstatningskravet vil basere seg på hvilke økonomiske tap du har lidt eller vil lide som følge av den straffbare handlingen. Det kan for eksempel være aktuelt å kreve erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning (ikke-økonomisk skade, såkalt “tort og smerte”) og ménerstatning. Bistandsadvokaten bør vurdere om en sakkyndig bør oppnevnes for å belyse årsakssammenheng mellom ditt tap og økonomisk tap. Våre ansatte har god kompetanse med å fremme komplekse erstatningskrav for domstolene.

Oppreisning

Oppreisningen skal gi fornærmede en kompensasjon for den krenkelsen og belastningen vedkommende har blitt utsatt for. For å bli tilkjent oppreisningserstatning er det ikke nødvendig å dokumentere et økonomisk tap.

Del artikkel: