anmeldevoldtekt.no

Maja

Er det straffbart å ta seksualiserte bilder og film av noen uten at de vet det og har samtykket?

Det er ulovlig å filme noen som har sex der en eller begge er under 18 år. Det er fordi det etter strl. § 311 regnes som produksjon av «fremstillinger som seksualiserer barn eller fremstillinger som viser seksuelle overgrep mot barn». Det er ulovlig å filme slikt selv om de to som blir filmet er […]

Er det straffbart å ta seksualiserte bilder og film av noen uten at de vet det og har samtykket? Read More »

Taxisjåfør misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang

I dom fra Høyesterett den 14. mars 2023 (HR-2023-473-A) vurderte Høyesterett spørsmålet om en taxisjåfør kan dømmes for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling (overtredelse av straffeloven § 295). Høyesterett kom til at taxisjåføren hadde misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med passasjeren. Det ble vurdert at taxisjåføren

Taxisjåfør misbrukte sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang Read More »

Beviskravet i straffesaker – er det nødvendig med tekniske bevis for at man skal kunne domfelle?

Bevissituasjonen kan ofte være vanskelig i saker som omhandler seksuelle overgrep. Ofte står det ord mot ord. En slik bevissituasjon er samtidig ikke uvanlig i denne type saker. Et grunnleggende prinsipp i strafferetten er at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode, og tiltaltes forklaring må kunne utelukkes for at skal kunne

Beviskravet i straffesaker – er det nødvendig med tekniske bevis for at man skal kunne domfelle? Read More »

Ny lov om voldserstatning

Utsatt for voldtekt eller overgrep, send oss en melding så ringer vi deg:  trykk her.  Ny lov om voldserstatning 1. januar 2023 trådte ny lov om erstatning fra staten til voldutsatte (voldserstatningsloven) i kraft. Dette medfører en rekke endringer på området.  Voldserstatning er en erstatning til den som utsettes for alvorlige straffbare handlinger, som voldtekt og

Ny lov om voldserstatning Read More »

Hvilken personkrets rammes av bestemmelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner?

Da bestemmelsen om vold i nære relasjoner i straffeloven § 219 (dagens § 282) opprinnelig ble vedtatt, omfattet ordlyden bare ektefeller, barn eller andre i vedkommendes husstand, men ikke samboere slik som i dag. Det fremgikk av forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 113 (2004–2005) punkt 4.1, at samboere var likestilt med ektefeller under henvisning til straffeloven

Hvilken personkrets rammes av bestemmelsen i straffeloven § 282 om mishandling i nære relasjoner? Read More »