anmeldevoldtekt.no

Når har du rett til bistandsadvokat?

Er du usikker på om du vil politianmelde straffbare handlinger?

Du har rett til kostnadsfri konsultasjon med en bistandsadvokat for å få råd og veiledning dersom du usikker på om du vil anmelde eller ikke. Advokaten kan forklare deg om prosessen med å anmelde, definere juridiske begreper, samt bevisvurderingen i en straffesak. 

Politianmeldelse av straffbare handlinger

Dersom du velger å politianmelde voldtekt, incest eller seksuelle overgrep mot barn eller familievold, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å ta kontakt med politiet og bli med ved anmeldelsen av forholdet.

Voldtekt – hvilke tilfeller omfattes av voldtektsbegrepet?

Voldtekt omfatter tilfeller der det er brukt vold eller tvang, men også hjelpesløshetstilstander der offeret ikke var i stand til å gjøre motstand (f.eks. på grunn av søvn, rus, frysreaksjon på grunn av sterk redsel). Både samleie og annen seksuell omgang faller inn under begrepet, for eksempel fingring i skjeden. Forsøk på voldtekt er også straffbart.

Seksuelle overgrep mot barn

I saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn må det ikke bevises at det er brukt vold eller tvang, da barn ikke har samtykkekompetanse. Det samme gjelder der overgriper har misbrukt sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold for å skaffe seg seksuell omgang (for eksempel lege, psykolog, trener, støttekontakt osv.)

Besøksforbud mm.

I saker om kjønnslemlestelse, besøksforbud i eget hjem eller brudd på besøksforbud i eget hjem, har du rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Det samme gjelder hvis du er utsatt for menneskehandel.

Betydelig skade

Du kan også ha rett til bistandsadvokat dersom du blir påført en betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av en straffbar handling.

Etterlatte

Etterlatte som har mistet et familiemedlem som følge av en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Dette gjelder både under politiets etterforskning og i en eventuell rettssak. Betegnelsen etterlatte omfatter ektefelle, samboer, barn og foreldre.

I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvaret rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Bistandsadvokat kan også bli oppnevnt for etterlatte når særlige forhold tilsier det.

Andre saker som kan gi rett til bistandsadvokat

I andre saker kan det oppnevnes bistandsadvokat der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre forhold tilsier at det er behov for juridisk bistand. Formålet er å fange opp tilfeller der det er behov for advokat på grunn av særegne omstendigheter i saken. Dette kan for eksempel være stalking eller grov voldsutøvelse som ikke er familievold.

Del artikkel: