anmeldevoldtekt.no

Ny lov om voldserstatning

Utsatt for voldtekt eller overgrep, send oss en melding så ringer vi deg:  trykk her. 

Ny lov om voldserstatning

1. januar 2023 trådte ny lov om erstatning fra staten til voldutsatte (voldserstatningsloven) i kraft. Dette medfører en rekke endringer på området. 

Voldserstatning er en erstatning til den som utsettes for alvorlige straffbare handlinger, som voldtekt og andre alvorlige overgrep. I lovens listes det opp en henvisninger til voldtekt og andre overgrep som gir rett til voldserstatning. 

Det er ikke lenger et vilkår at du påføres en personskade av overgrepet for å få erstatning. Det er likevel fortsatt et vilkår at hendelsen må være anmeldt til politiet, og at saken ikke er foreldet.

Erstatning tilkjent ved dom

For å få utbetalt erstatning tilkjent ved dom, kan kravet sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Fristen for å sende inn søknaden er 6 måneder etter at dommen ble rettskraftig. Det er nytt av loven Kontoret for voldsoffererstatning automatisk utbetaler erstatningen du er tilkjent ved dom. Kontoret for voldsoffererstatning skal ikke foreta en vurdering av kravet.

Erstatning uten dom

Dersom saken ikke ender opp med dom, kan du fortsatt søke søke erstatning hos Kontoret for voldsoffererstatning. Dette vil for eksempel gjelde dersom en sak du har anmeldt blir henlagt, f.eks. ukjent gjerningsperson. Man må da søke om erstatning innen ett år fra saken ble henlagt.

Fri rettshjelp

Endringene i voldserstatningsloven har også medført endringer i loven om fri rettshjelp. Etter 1. januar 2023 innvilges det ikke lengre fri rettshjelp i forbindelse med førstegangssøknad om voldsoffererstatning gjennom bistandsadvokaten. Det finnes andre ordninger for fri rettshjelp for å få hjelp til å søke erstatning. Det kan gis fri rettshjelp for å fremme kravet mot gjerningspersonen eller å fremme kravet i straffesak. 

Saker fra før lovendringen i januar 2023

Dersom du har søkt voldsoffererstatning før 1. januar 2023, kan du ha rett på fri rettshjelp dersom du for eksempel skal søke om tilleggserstatning for varige mén.

Lov om voldsoffererstatning, trykk her: 

Finn bistandsadvokat, trykk her

 

 

Del artikkel: