anmeldevoldtekt.no

Er det straffbart å ta seksualiserte bilder og film av noen uten at de vet det og har samtykket?

Det er ulovlig å filme noen som har sex der en eller begge er under 18 år. Det er fordi det etter strl. § 311 regnes som produksjon av «fremstillinger som seksualiserer barn eller fremstillinger som viser seksuelle overgrep mot barn». Det er ulovlig å filme slikt selv om de to som blir filmet er over den seksuelle lavalder på 16 år, og det er lov for dem å ha sex. Det er videre ulovlig både å få og beholde nakenbilder av barn under 18 år.

Det er ikke lov å sende seksualiserte bilder til noen under 16 år, eller noen eldre som ikke har gitt samtykke til det. Det å ta seksualiserte bilder eller film av personer over 18 år uten at de vet det og har samtykket, kan være straffbart etter straffelovens § 266 om hensynsløs adferd.

266. Hensynsløs atferd

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Det å ta slike bilder og videoer må ansees som svært privatlivskrenkende og oppleves integritetskrenkende for den fornærmede. Det kan være en stor belastning for den fornærmede å vite at en annen besitter et videopptak eller et bilde av så intim karakter.

Forholdet må anses mer alvorlig hvis den fornærmedes kan identifiseres i videoen eller i bildet. Selv om ikke videoen eller bildet er delt/at man er kjent med at videoen eller bildet er delt, så vil gjerningspersonens befatning med videoen eller bildet i seg selv være egnet til å krenke privatlivets fred. Strl. § 266 skal verne om privatlivets fred, og en video eller et bilde av seksuell karakter som er tatt uten at man vet det og har samtykket til det kan være brudd på denne bestemmelsen. Det bør i slike saker sees hen til EMK artikkel 8, jf. punkt 2.9, da det å fremstille slikt materiale er en viktig forutsetning for, og skaper risiko for, at det senere kan spres.

Del artikkel: